STADGAR FÖR FÖRENINGEN TIDSKRIFTEN PONTON

§1. Namn och medlemmar

Föreningen heter ”Föreningen tidskriften Ponton”. Medlemmar kan de bli som vill verka för det fria litterära skrivandet bland ungdomar. Redaktionens medlemmar är automatiskt medlemmar i föreningen.

§2. Uppgift/ändamål

Att ge ut en ungdomstidskrift med namnet Ponton med inriktning på litterärt skapande. Att på andra sätt stödja ungdomars fria skrivande. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

§3. Beslutande organ

Beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

§4. Ekonomi

Föreningens firma tecknas av en särskilt utsedd person, kassören, eller av två styrelseledamöter gemensamt. Föreningens medlemmar betalar ingen medlemsavgift.

§5. Årsmötet

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändringar, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, dock minst tre.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet.

Motioner ska lämnas till styrelsen minst två veckor före årsmötet. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock valet ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det föreslag som biträds av ordföranden för mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

§6. Revision

Årsmötet väljer en revisor som har att kontrollera bokföring och kassa samt även i övrigt granska styrelsens verksamhet. 

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn ska granska styrelsens arbete och räkenskaper samt till styrelsen överlämna en revisionsberättelse, som ska behandlas på årsmötet. 

§7. Styrelsen

Föreningen ska ha en styrelse bestående av minst fem (5) personer, varav en är ordförande och en kassör och övriga personer är ledamöter, som alla väljs för ett eller två år på årsmötet. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Denna har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet i enlighet med planeringen och de beslut som fattats på årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid sammanträde ska protokoll föras. I brådskande fall kan beslut fattas via mejl och räknas då som protokollförda.

§8. Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen.

§9. Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet för en period av ett år och utgörs av två personer. Medlem av styrelsen får ej även vara medlem i valberedningen.

§10. Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen om han/hon har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

§11. Upplösning

Föreningen ska upplösas om det vid årsmötet kan konstateras att medlemsantalet understiger fem (5). Om föreningen upplöses ska föreningens egendom och likvida medel tillfalla Regionbibliotek Stockholm. 

§12. Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

Antagna vid årsmötet den 5 mars 2020

 

bloggen
Högljudda grannar och uteblivna studentfiranden Maria Lorentzon

Under våren har en mängd texter sänts in till oss och som vanligt har vi i redaktionen läst, funderat och diskuterat vilka som ska publiceras i det kommande numret. Det har varit en ovanlig vår vilket återspeglas i många bidrag. Vi har fått in dikter om… Läs mer

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »